Algemene Voorwaarden Tekstbureau Momentum

Definities
• Tekstbureau Momentum (wij/ ons), gevestigd te Kesteren onder KvK-nr. 58092307.
• Klant: degene met wie wij een overeenkomst zijn aangegaan.
• Partijen: Tekstbureau Momentum en klant samen.
• Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of
namens Tekstbureau Momentum.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen met ons.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Tekstbureau Momentum zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 3 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het
aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Tekstbureau Momentum zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de
aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Tekstbureau Momentum slechts, nadat de klant
deze schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen
1.De betalingstermijn van de facturen is 30 dagen. De klant betaalt de factuur, ook wanneer de klant de geleverde tekst/teksten niet gebruikt.
2.Bij grote opdrachten kan er sprake zijn van een voorschotfactuur. In dat geval start de uitvoering van de werkzaamheden totdat het voorschot door de klant betaald is. Een daardoor door de klant bepaalde en door ons gemiste deadline is ons niet aan te rekenen.
3.Prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW.
4. Prijzen zoals vermeld op de website of anderszins kunnen te allen tijde wijzigen.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door ons vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens onze gebruikelijke uurtarieven, geldend voor de periode waarin wij de werkzaamheden verrichten, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Wij zijn gerechtigd om tot 10% van de afgesproken richtprijs af te wijken.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt laten wij de klant tijdig weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
9. Wij hebben het recht de prijzen jaarlijks aan te passen en zullen deze voorafgaand aan de ingang ervan mededelen aan de klant.
11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met ons op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan zijn wij gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ons.
3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mogen wij onze verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van ons op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ons, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ons te betalen.

Garantie
Wanneer wij de definitieve tekst/ teksten hebben opgeleverd, en de klant is niet tevreden over het resultaat, dan vragen wij de klant dit uiterlijk binnen 10 werkdagen te laten
weten. Partijen zoeken dan samen naar een oplossing. Wanneer wij binnen 10 werkdagen niets van de klant horen, betekent dit deze de tekst heeft geaccepteerd en dat deze geldt als
opgeleverd. De klant is dan verplicht om de factuur te betalen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Wij voeren de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat wij tijdig kunnen beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat wij tijdig kunnen beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra
uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar
aan ons.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneren wij de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ons redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring
De klant vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden
met de door ons geleverde producten en/of diensten.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk aan ons kenbaar te maken aan.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ons ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Aansprakelijkheid Tekstbureau Momentum
1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien wij aansprakelijk zijn voor enige schade, is het slechts aansprakelijkheid voor directe schade die voortvloeit uit, of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien wij aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en/of omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
6. Elk recht van de klant op schadevergoeding van ons vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer wij toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van onze verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door ons niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat wij in verzuim zijn.
3. Wij hebben het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien wij kennis hebben genomen van omstandigheden die ons goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen aan ons niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. Wanneer wij een tekst niet op de afgesproken tijd kunnen leveren of onze
werkzaamheden niet kunnen uitvoeren door omstandigheden buiten onze invloed, bijvoorbeeld door ernstige ziekte, het overlijden van een naaste, een brand of een natuurramp, nemen wij zo snel mogelijk contact met de klant op om samen naar een oplossing te zoeken.
2.Lukt het niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan worden de verplichtingen uit
de overeenkomst opgeschort. Dit betekent dat de werkzaamheden worden uitgesteld, maar er wel een verplichting blijft om deze later uit te voeren. Als deze situatie langer duurt dan 2 maanden, kunnen partijen de overeenkomst ontbinden. Dat gebeurt middels een schriftelijke
verklaring. In dat geval betaalt de klant de uren die wij tot dan toe hebben gemaakt. Dit vervalt indien er nog niets is opgeleverd of indien de geleverde tekst niet zelfstandig gebruikt kan worden.
3. Wij zijn bij een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Wijziging van de overeenkomst
Indien het nodig blijkt na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan de inhoud hiervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Wij zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Klant is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.

Geschillen
Bij een onverhoopt conflict tussen partijen, geven wij altijd de voorkeur aan het zoeken naar een onderlinge oplossing. Wanneer dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter.
Behalve als de wet iets anders voorschrijft, is dit altijd een rechter in het arrondissement
waar ons bedrijf gevestigd is. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van
toepassing.

Tot slot
Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? Neemt u dan gerust contact met ons op.
U kunt ons bereiken via esther@tekstbureaumomentum.nl. Wij zien uit naar een aangename samenwerking!

Opgesteld op 1 maart 2021