Privacyverklaring Tekstbureau Momentum

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden bij ons verwerkt enkel omdat u gebruik maakt van onze diensten, op grond van een wettelijke plicht en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Zonder deze gegevens kunnen wij onze diensten niet uitvoeren.

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Verwerking van uw gegevens.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wij gebruiken op onze website in principe slechts na uw toestemming cookies of
vergelijkbare technieken. We maken echter zonder voorafgaande toestemming gebruik van cookies indien die noodzakelijk zijn voor de werking van de website of noodzakelijk zijn voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. Ook maken we gebruik van cookies om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe u door de website surft. Deze informatie kunnen wij gebruiken om onze website te verbeteren. Daarbij wordt geen grote inbreuk gemaakt op uw privacy.

Inzage van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat laatste kan nadat de bewaartermijn is verstreken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons én heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of een dergelijk verzoek per mail aan ons richten. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Verdere mogelijkheden.
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons e-mail adres.

Toekomstige wijzigingen.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring.

Kesteren, 1 maart 2021